X
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

Rekrutacja

 1. Rekrutacja do projektu rozpocznie się dnia 1 stycznia 2013 roku i trwać będzie do momentu pozytywnego zakwalifikowania maksymalnie 200 osób spełniających kryteria wymagane na etapie oceny formalnej, najpóźniej do dnia 28.02.2014 r.
 2. Beneficjent na stronie internetowej będzie informował na bieżąco o postępach rekrutacji oraz o jej planowanym zamknięciu, w przypadku gdy miałaby trwać której niż do 28.02.2014 r.
 3. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie, podpisanie i złożenie kompletu następujących dokumentów rekrutacyjnych (ich wzory zamieszczone zostaną na stronie internetowej projektu):
  • Formularza zgłoszeniowego
  • Formularza informacji o planowanej działalności
  • Oświadczeń:
   • Oświadczenie nr 1 o miejscu zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego
   • Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • Oświadczenie nr 3 o nie prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu
   • Oświadczenie nr 4 o niekaralności za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu palnej zdolności do czynności
   • Oświadczenie nr 5 o niepozostawaniu w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem (Lechaa Consulting Sp. z o. o.), z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych oraz z instytucjami wobec niej nadrzędnymi w ramach projektu
   • Oświadczenie nr 6 o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz innych projektów w ramach poddziałania 8.1.2 lub działania 6.2
   • Oświadczenie nr 7 o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu ostatnich 2 lat kalendarzowych lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis
   • Oświadczenie nr 8 o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis
   • Oświadczenie nr 9 o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego
   • Oświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów modernizacyjnych/adaptacyjnych wraz z informacją o przyczynie wypowiedzenia umowy (dotyczy osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia)
   • Oświadczenie pracodawcy o przechodzeniu procesów modernizacyjnych/adaptacyjnych wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (dotyczy osób zagrożonych zwolnieniem z pracy)
  • Inne dokumenty:
   • Kserokopie zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis wystawione przez organ udzielający tej pomocy - w przypadku Kandydatów/tek, którzy korzystali z pomocy de minimis;
   • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wypowiedzenie stosunku pracy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata/kę (dotyczy osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy)
   • Kserokopia świadectwa pracy (dotyczy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie)
   • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (dotyczy osób pozostających bez zatrudniania zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu).
 4. Na prośbę pracownika Biura Projektu, Uczestnik/czka zobowiązany jest przedstawić do wglądu dowód osobisty, celem sprawdzenia poprawności danych.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, najlepiej elektronicznie lub drukowanymi literami pismem odręcznym.
 6. Każdy dokument powinien być czytelnie podpisany przed Kandydata/tkę. Kserokopie powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem.
 7. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu lub wysłać pocztą, w terminie naboru dokumentów rekrutacyjnych, tj. 01.01.2013-28.02.2014r. W przypadku wysłania dokumentów rekrutacyjnych drogą pocztową liczy się data ich wpływu do Biura Projektu. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania dokumentów pocztą Beneficjent zaleca wysłać list za potwierdzeniem odbioru.
 8. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu rekrutacji w momencie wpływu 200 zgłoszeń poprawnych formalnie. Termin wcześniejszego zamknięta procesu rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie internetowej projektu.
 9. Każdemu kandydatowi zostanie przypisany unikalny numer, który służyć będzie w dalszym procesie rekrutacji.
 10. Istnieje możliwość uzupełnienia przez Kandydatów/tki złożonych dokumentów rekrutacyjnych. Uzupełnienia będą przyjmowane tylko w okresie naboru.
 11. Każdy złożony komplet dokumentów zostanie poddany ocenie formalnej według Karty Oceny Formalnej, której wzór udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu. Ocenę formalną dokumentów przeprowadzać będzie Ekspert/ka ds. organizacji usług i obsługi Beneficjentów.
 12. Każdy Kandydat/tka zostanie poinformowany/a o wyniku oceny formalnej (lub ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów) złożonych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od momentu wpływu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu.
 13. W przypadku uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, przechodzą one ponownie proces oceny formalnej.
 14. Dokumenty rekrutacyjne pozytywnie ocenione pod względem formalnym, poddane zostaną ocenie merytorycznej, dokonywanej w systemie punktowym.
 15. Proces oceny merytorycznej składa się z etapów:
  • Etap I - Test postaw przedsiębiorczych mający na celu zbadanie predyspozycji Kandydatów/tek do prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadzane będą przez psychologów.
  • Etap II - Ocena pomysłu planowanego przedsięwzięcia (na podstawie składanego na etapie rekrutacji Formularza informacji o planowanej działalności gospodarczej)
 16. Uczestnicy, których dokumenty przeszły pozytywnie ocenę formalną zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzania testów postaw przedsiębiorczych. Informacja zostanie przekazana najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia testów. Niestawienie się w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia Beneficjenta, na Testy postaw przedsiębiorczych oznacza rezygnację z udziału w projekcie Kandydata/tki.
 17. Testy będą oceniane w systemie punktowym, wg jednolitego wzoru karty oceny dla wszystkich Kandydatów, opracowanego przez psychologa prowadzącego testy. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50 pkt.
 18. Na podstawie Formularza informacji o planowanej działalności gospodarczej przeprowadzona zostanie ocena planowanego przedsięwzięcia (II etap oceny merytorycznej). Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 120 pkt.
 19. Ocena planowanego przedsięwzięcia zostanie dokonana przez powołanego w tym celu zespołu - Komisji Rekrutacyjnej: niezależnego Eksperta posiadającego odpowiednie przygotowanie teoretyczne i/lub doświadczenie w ocenie biznesplanów/przedsięwzięć gospodarczych na potrzeby dotacji/pożyczek/kredytów oraz znajomość realiów funkcjonowania nowopowstałych firm oraz członka zespołu projektowego Beneficjenta czuwającego nad prawidłowością przeprowadzonej oceny.
 20. Ocena planowanego przedsięwzięcia zostanie dokonana na podstawie Karty Oceny Merytorycznej, której wzór udostępniony zostanie na stronie internetowej projektu do niniejszego Regulaminu. Zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej planowanego przedsięwzięcia ocena będzie oparta o kryteria:
  • Ocena pomysłu na biznes - maksymalnie 30 pkt
  • Klienci/odbiorcy - max. 20 pkt
  • Konkurencja - max. 20 pkt
  • Przygotowanie inwestycji do realizacji - max. 15 pkt
  • Doświadczenie i kwalifikacje Kandydata/tki - max. 15 pkt
  • Finanse przedsięwzięcia - max. 20 pkt
 21. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej wynosi 170 pkt.
 22. Uzasadnienie dla przyznanej oceny w Karcie Oceny Merytorycznej musi zawierać minimum 5 zdań oraz być przejrzyste, tj. jednoznacznie wskazywać za co obniżono punktację w przypadku przyznania mniejszej niż maksymalna liczby punktów.
 23. Do ostatecznej liczby punktów zdobytych w ramach I i II etapu oceny dodatkowo 15 pkt. (za każde ze spełnianych kryteriów tj. maksymalnie 30 pkt.) otrzymają Kandydaci/tki spełniający/e kryteria pierwszeństwa udziału w projekcie wymienione w § 4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 24. Każdy z Kandydatów/tek ma prawo wglądu do Karty Oceny Merytorycznej oraz do Karty Oceny Postaw Przedsiębiorczych.

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
tel. 530 585 365, e-mail: sda@lechaa.pl

Wizyt na stronie: