X
WAŻNE: NA NASZYCH STRONACH STOSUJEMY PLIKI COOKIE. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza,
że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym, na co wyrażasz zgodę. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.

II Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKóW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
II TURA
Lechaa Consulting Sp. z o.o.

ogłasza nabór
Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach II tury przyznania wsparcia finansowego

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Szansa dla aktywnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 03 kwietnia 2014 r. (czwartek) do 04 kwietnia 2014 r. (piątek) do godziny 17.00 osobiście w Biurze projektu „Szansa dla aktywnych” w Warszawie, ul. Zamiany 8 lu. 2, w godzinach od 9:00 do 17:00 lub przesłać pocztą/kurierem na adres: Lechaa Consulting Sp. z o.o, biuro projektu „Szansa dla aktywnych”, ul. Zamiany 8 lu. 2 (biuro Clockwork), 02-786 Warszawa.

W przypadku wniosków nadsyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu do siedziby Biura projektu.
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego będzie Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości z kompletem załączników:

  • Kopią dokumentu potwierdzającego ukończenie etapu doradczo-szkoleniowego w ramach projektu;
  • Biznesplanem na okres dwóch lat działalności przedsiębiorstwa;
  • Harmonogramem rzeczowo - finansowym;
  • Wszystkimi wymaganymi pozwoleniami związanymi z planowaną działalnością tj. pozwoleniem na budowę, na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części (jeśli dotyczy danej działalności);
  • Płytą CD zawierającą elektroniczną wersję biznesplanu i harmonogramu rzeczowo - finansowego, tożsame ze złożoną wersją papierową.
  • Oświadczenie o numerze PESEL Uczestnika;
  • oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, w przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Beneficjent zachęca Uczestników projektu aplikujących o środki do skorzystania z instrukcji składania wniosków, dostępnej w zakładce POBIERZ.

Wszystkie powyższe dokumenty należy złożyć dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (płyta CD - w 1 egzemplarzu). Każda strona dokumentów powinna być parafowana a na końcu złożony czytelny podpis.
Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej przez pracowników Beneficjenta. Ocena merytoryczna będzie przeprowadzona przez Komisję Oceny Wniosków, w oparciu o Kartę Oceny Merytorycznej.
Szczegóły dotyczące zasad składania wniosków oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu „Szansa dla aktywnych”, wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów, dostępne są w zakładce POBIERZ na stronie projektu: www.sda.lechaa.pl.
Wszelkie pytania lub wątpliwości w kwestii naboru wniosków, proszę kierować do Biura projektu pod nr telefonu tel/fax: 536-269-636 lub 530 585 365 lub na email: e.galecka@lechaa.pl lub sda@lechaa.pl

Lechaa Consulting Sp. z o.o.
tel. 530 585 365, e-mail: sda@lechaa.pl

Wizyt na stronie: